New Page 3

자료실 

 로마 숫자 1부터 100까지

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 7,874회 작성일 10-04-24 12:08

본문

로마 숫자 1부터 100까지 복사하여 사용

한글 특수문자에는 아마 12까지 로마숫자가 있고 그 이상은 조합해서 사용할 것입니다.

그런데 여기에 있는 숫자를 복사하여 사용하는 것이 더 편리하군요.01~10 까지 I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X

11~20 까지 XI , XII , XIII, XIV , XV , XVI , XVII , XVIII , XIX ,XX

21~30 까지 XXI , XXII , XXIII , XXIV , XXV , XXVI , XXVII , XXVIII , XX IX , XXX

31~40 까지 XXXI , XXXII , XXXIII , XXX IV , XXXV , XXXVI , XXXVII , XXXVIII , XXXIX , XL

41~50 까지 XLI , XLII , XLIII , XLIV , XLV , XLVI , XLVII , XLVIII , XLIX , L

51~60 까지 LI , LII , LIII , LIV , LV , LVI , LVII , LVIII , LIX , LX

61~70 까지 LXI , LXII , LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXVIII , LXIX , LXX

71~80 까지 LXXI , LXX II , LXX III , LXX IV , LXX V , LXX VI , LXX VII , LXX VIII , LXX IX , LXXX
81~90 까지 LXXI , LXX II , LXXX III , LXXX IV , LXXX V , LXXX VI , LXXX VII , LXXX VIII , LXXX IX , XC
91~100 까지 XCI , XCII , XC III , XC IV , XC V , XC VI , XC VII , XC VIII , XC IX , C

101~ 110 까지 CI , CII , CIII , CIV , CV , CVI , CVII , CVIII , CIX , CX

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.